ข้อตกลงการใช้งาน

-ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้ http://www.hebity.com ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ผู้ให้บริการมีหน้าที่นำเสนอสินค้าและส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้เท่านั่น ในกรณีสินค้าเสียหาย ผู้ให้บริการมีสิทธิพิจารณาเป็นอย่างในอย่างหนึ่ง เพื่อความสบายใจทั่งผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ

-ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

-ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย

-ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ
ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ลูกค้าใดๆ ตามเห็นสมควร ในการละเมิดข้อตกลงต่างๆ

-ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง